பொதுத்தமிழ் களஞ்சியம்

130.00 99.00
Expiry : 180 Days
Exams : பொதுத்தமிழ் 1 | பொதுத்தமிழ் 10 | பொதுத்தமிழ் 11 | பொதுத்தமிழ் 12 | பொதுத்தமிழ் 13 | பொதுத்தமிழ் 2 | பொதுத்தமிழ் 3 | பொதுத்தமிழ் 4 | பொதுத்தமிழ் 5 | பொதுத்தமிழ் 6 | பொதுத்தமிழ் 7 | பொதுத்தமிழ் 8 | பொதுத்தமிழ் 9 |

Product Description

  • The test will be available only online.
  • General studies questions will be available in both Tamil and English.
  • Questions are prepared from Samacheer School Books, old school books, and Previous & various competitive exam Books.
  • All test answer keys will be available on the website after the exam.
  • The schedule is subjected to change. Keep checking this page for further updates in the Schedule.
  • After releasing the hall tickets, it’s mandatory for continuing the exam.
  • The full test will be conducted as per TNPSC Norms.
  • One year of the Current Affairs Test will be given free of cost.